avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวอัญทิวา อุ่นไธสง
  • Name: Miss Untiwa Ounthaisong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
  • สาขา/สถาบัน: แพทย์แผนไทยประยุกต์ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 094-8929591 / praew_untiwa@outlook.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การจำลองสารมีฤทธิ์ต้านการอับเสบจากสมุนไพร ด้วยโปรแกรม Arguslab อัญทิวา อุ่นไธสง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาเวชกรรมไทยของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อัญทิวา อุ่นไธสง 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ วิถีไทยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์ อัญทิวา อุ่นไธสง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาแบบฝึกหัดการอ่าน เชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การจำลองโมเลกุลสารมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสมุนไพรด้วยโปรแกรม Arguslab อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 27 พ.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการต้านฤทธิ์อนุมูลอิสระของรากหม่อน โสรายา ไทยวานิช อัญทิวา อุ่นไธสง อัชฌา สมนึก การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การจำลองการจับกันของสารมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX-2 ด้วยโปรแกรม ArgusLab อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย" 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การจำลองการจับกันของสารมีฤทธิ์ต้าน การอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX – 2 ด้วยโปรแกรม ArgusLab อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทยตามวิธีการแพทย์แผนไทยด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์ อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ศึกษาผลการใช้โปรแกรม ArgusLab เพื่อจำลองการจับกันของสารมรฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX-2 อัญทิวา อุ่นไธสง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน กรณีศึกษานายใส มากยอด บ้านบางแหวน ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อัญทิวา อุ่นไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาเวชกรรมไทย ของนักศึกษาสหวิทยาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อัญทิวา อุ่นไธสง โรงพยาบาลราชบุรี เชิงสาธารณะ 18 ก.พ. 2559
การจำลองสารมีฤทธิ์ต้านการอับเสบจากสมุนไพร ด้วยโปรแกรม Arguslab อัญทิวา อุ่นไธสง โรงเรียนวัดผาสุการาม จังหวัดนครปฐม เชิงพาณิชย์ 5 ธ.ค. 2559
การพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์ อัญทิวา อุ่นไธสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 2 ก.ค. 2561