ชื่อบทความ
การจำลองการจับกันของสารมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX-2 ด้วยโปรแกรม ArgusLab
ชื่อนักวิจัย
อัญทิวา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย"
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadอ.อัญทิวา อุ่นไธสง.pdf