ชื่อบทความ
การจำลองการจับกันของสารมีฤทธิ์ต้าน การอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์ COX – 2 ด้วยโปรแกรม ArgusLab
ชื่อนักวิจัย
อัญทิวา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการจำลองการจับกันของสารมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสมุนไพรกับเอนไซม์COX – 2ด้วยโปรแกรมArgusLab.pdf