ชื่อบทความ
การพัฒนาแบบฝึกหัดการอ่าน เชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
อัญทิวา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadอัญทิวา อุ่นไธสง.pdf