avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางวรลักษณ์ กรรณวัตน์
  • Name: Mrs.MissVorraluk Kanawat
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: จิตวิทยาและการแนะแนว / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-8564120 / vorraluk120@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การปฏิบัติการด้านการแนะแนว
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 วรลักษณ์ กรรณวัตน์ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ 200,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการ มีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ 270,900.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
ผลการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่องวิถีชีวิตชุมชนพอเพียงโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ 56,850.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
โครงการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 1 มีนาคม 2562 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 1 ก.ย. 2560
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก เชิงสาธารณะ 5 มิ.ย. 2562
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ อบต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 11 ส.ค. 2563
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ เชิงสาธารณะ 22 ก.ค. 2563
โครงการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ โรงเรียนธรมมศาสตร์-จุฬา 2 เชิงนโยบาย 1 มิ.ย. 2563
การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วรลักษณ์ กรรณวัตน์ โรงเรียนบ้านโป่ง เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
การติดตามผลโครงการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนตามสมรรถนะเด็กปฐมวัย Following up the Project of preparing language in reading and writing on the competencies of Early children วรลักษณ์ กรรณวัตน์ วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ เชิงสาธารณะ 8 ก.ย. 2563
การติดตามผลโครงการการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนตามสมรรถนะเด็กปฐมวัย Following up the Project of preparing language in reading and writing on the competencies of Early children วรลักษณ์ กรรณวัตน์ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) เชิงนโยบาย 9 ก.ย. 2563
การติดตามผลโครงการการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้านการอ่านและการเขียนตามสมรรถนะเด็กปฐมวัย Following up the Project of preparing language in reading and writing on the competencies of Early children วรลักษณ์ กรรณวัตน์ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เชิงนโยบาย 8 ก.ย. 2563