avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางวรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร
  • Name: Mrs.Wannarat Chalermsanyakon
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: วิทยาศาสตร์การอาหาร / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-9812655 / wkasisintanon@yahoo.com

ความชำนาญในการวิจัย:

วิทยาศาสตร์การอาหารด้านอาหาร
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์และน้ำส้มสายชูหมักสับปะรดจากสับปะรดเหลือทิ้ง ชนกภัทร ผดุงอรรถ วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร สวรรยา ปัญญานันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์สับปะรดจากสับปะรดเหลือทิ้ง ชนกภัทร ผดุงอรรถ วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร สวรรยา ปัญญานันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง วรรณรัตน์ เฉลิมแสนยากร องค์การบริหารส่วนตำบล สวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 15 ต.ค. 2557