avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวสุจิตตรา จันทร์ลอย
  • Name: Miss. Suchittra Chanloy
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีการศึกษา / มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 090-9898106 / chantra3008@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

เทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรสับปะรดสวนผึ้ง-บ้านคา จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนารูปแบบการใช้คลาวน์คอมพิวติ้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2559 สุจิตตรา จันทร์ลอย 24,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย 150,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์และการดำเนินการด้านสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัย ทรงเกียรติ อิงคามระธร สุจิตตรา จันทร์ลอย 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 21 ม.ค. 2563
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ สุจิตตรา จันทร์ลอย 415,500.00 สกสว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์และการดำเนินการด้านสุนทรียภาพของมหาวิทยาลัย สุจิตตรา จันทร์ลอย 30,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสับปะรดสวนผึ้ง - บ้านคา จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสับปะรดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดจังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน การดำเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงสาธารณะ 16 ธ.ค. 2558
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร สับปะรดสวนผึ้ง-บ้านคา จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 30 ธ.ค. 2559
การพัฒนารูปแบบการใช้คลาวน์คอมพิวติ้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 23 พ.ค. 2561
การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี : แบบมีส่วนร่วมของครูในท้องถิ่น วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ สุจิตตรา จันทร์ลอย สุธิดา ปรีชานนท์ อ.สถาพร จะนุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2560
การพัฒนารูปแบบการใช้คลาน์คอมพิวติ้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุจิตตรา จันทร์ลอย วัดด่านทับตะโก เชิงสาธารณะ 30 ก.ย. 2564