ชื่อบทความ
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสับปะรดสวนผึ้ง - บ้านคา จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุจิตตรา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสับปะรดสวนผึ้งบ้านคาจังหวัดราชบุรี.pdf