avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางอัจฉรียา โชติกลาง
  • Name: Mrs.Atchareeya Chotklang
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: บริหารธุรกิจ (การตลาด) / มหาวิทยาลัยสยาม
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 084-1413109 / atchareeyafai@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

บริหารธุรกิจ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค อัจฉรียา โชติกลาง 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัด จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
แนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR อัจฉรียา โชติกลาง 15,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง 223,100.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข วนิดา ตรีสวัสดิ์ อัจฉรียา โชติกลาง 1,500,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
การท่องเที่ยวเพื่อการกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก อัจฉรียา โชติกลาง 300,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์บนอัตลักษณ์ของตำบลเจ็ดเสมียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การประเมินการจัดการศึกษาโครงการพิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามโครงการความร่วมมือ ภายใต้แนวคิด Work Integrated Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อัจฉรียา โชติกลาง 2,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชนกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ภูมิภาคตะวันตก อัจฉรียา โชติกลาง 203,750.00 วช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง 300,000.00 สกสว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การท่องเที่ยวเพื่อการกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก อัจฉรียา โชติกลาง 300,000.00 วช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัดจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 26 พ.ย. 2558 การประชุมระดับชาติ
ประเพณีของชาวกะเหรี่ยงบ้านยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการ ด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะทางปัญญาตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
วิถีชีวิตของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัดจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการออกแบบตราสินค้าข้าวไร่ของชุมชนกะเหรี่ยง จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
กลวิธีการขายของการประกอบอาชีพในตลาดนัด อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 22-24 พ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เครื่องเงินกะเหรี่ยง อัจฉรียา โชติกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 22-24 พ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
ช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับสับปะรด อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง กนกวรรณ แสนเมือง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับพริกแกงกะเหรี่ยง จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสับปะรดของเกษตรกรตำบลหนองพันจันทร์ อัจฉรียา โชติกลาง ศุภฤกษ์ สายแก้ว วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 9 ฉ.3 (ก.ค. – ก.ย. 63) TCI ฐาน 2 กันยายน 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข ชุติรัตน์ เจริญสุข อัจฉรียา โชติกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอ จอมบึง เชิงนโยบาย 23 มิ.ย. 2559
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ตรงกับ พฤติกรรมผู้บริโภค อัจฉรียา โชติกลาง ผู้ประกอบการเครื่องเงินองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 23 ส.ค. 2559
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัด จังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง เทศบาลตำบลจอมบึง เชิงนโยบาย 12 ก.ย. 2560
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดราชบุรี อัจฉรียา โชติกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทน เชิงสาธารณะ 16 ก.ย. 2562
โครงการการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการการผลิตสับปะรดของเกษตรกรตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อการลดต้นทุน อัจฉรียา โชติกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านคา เชิงสาธารณะ 11 มิ.ย. 2564