ชื่อบทความ
แนวทางการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เครื่องเงินกะเหรี่ยง
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
22-24 พ.ย. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: