ชื่อบทความ
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสับปะรดของเกษตรกรตำบลหนองพันจันทร์
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา ศุภฤกษ์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 9 ฉ.3 (ก.ค. – ก.ย. 63) TCI ฐาน 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
กันยายน 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download2.5-8 ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง TCI 2.pdf