ชื่อบทความ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดจังหวัดราชบุรี.pdf