ชื่อบทความ
วิถีชีวิตของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัดจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
20 พ.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: