ชื่อบทความ
การศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัดจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
26 พ.ย. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: