avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายประไพร จันทะบัณฑิต
  • Name: MissPrapai Jantabandid
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: ผู้ช่วยอธิการบดี / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
  • สาขา/สถาบัน: Teaching Chinese to Speakers of Other Languages / Xiamen University
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-3793573 / Prapai1667@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

ด้านภาษาจีน และด้านมวยไทย (งานวิจัยและพัฒนา)
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงพินอิน ประไพร จันทะบัณฑิต 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ ภาษาจีน ประไพร จันทะบัณฑิต 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการแปลภาษาจีน-ไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
รูปแบบการป้องกันตัวด้วยมวยพระยาพิชัยดาบหักสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต 25,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการออกเสียงพินอิน ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการฝึกนวอาวุธมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการแปลภาษาจีน-ไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
แอปพลิเคชันภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประไพร จันทะบัณฑิต - ตุลาคม 2563 จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน ประไพร จันทะบัณฑิต โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงสาธารณะ 22 มี.ค. 2559
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เชิงสาธารณะ 16 พ.ค. 2560
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการแปลภาษาจีน-ไทย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประไพร จันทะบัณฑิต โรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีพร้อมประชาศึกษา เชิงสาธารณะ 22 ม.ค. 2563