ชื่อบทความ
การพัฒนารูปแบบการฝึกนวอาวุธมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย
รุ่งอรุณ ประไพร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนารูปแบบการฝึกนวอาวุธมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf