ชื่อบทความ
การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ประไพร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.pdf