avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวบุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง
  • Name: MissBoonngokngam Iamsriplung
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-9879621 /

ความชำนาญในการวิจัย:

การท่องเที่ยว
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การสำรวจประเมินศักยภาพท่องเที่ยวเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวจากวิถีชีวิตและทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น : ชุมชนจอมบึง บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนากิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดราชบุรี บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนในวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการจอมบึงวิจัยครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี