avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวกันตา นิ่มทัศนศิริ
  • Name: Miss.Kanta Nimthasanasiri
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
  • สาขา/สถาบัน: แพทย์แผนไทย / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 085-2970636 / mywonder@windowslive.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาตำรับโลชั่นเพื่อผิวขาวของสารสกัดแก่นมะหาดในรูปแบบเอโทโซม กันตา นิ่มทัศนศิริ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การศึกษาความหลากหลายของเส้นทางธรรมชาติของพืชสมุนไพร ในอุทยานธรรมชาติวิทยาศาสตร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กันตา นิ่มทัศนศิริ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาสูตรตำรับยาพอกดูดพิษในรูปแบบดีเฟส กันตา นิ่มทัศนศิริ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาตำรับเอโทโซมที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาด กันตา นิ่มทัศนศิริ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาลิโพโซมที่บรรจุออกซิเรสเวอราทรอล : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของคลอเรสเตอรอลกับทวีน 80 ในการเป็นสารช่วยสร้างความเสถียรของถุงทรงกลม กันตา นิ่มทัศนศิริ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาตำรับโลชั่นเพื่อผิวขาวของสาร ออกซีเรสเวอราทอลที่สกัดจากแก่นมะหาด ในรูปแบบเอโทโซม กันตา นิ่มทัศนศิริ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การตรวจวิเคราะห์สารระเหยจากเหง้าไพลสดโดยเทคนิคเฮดสเปรสแก๊สโครมาโตรกราฟี กันตา นิ่มทัศนศิริ เฟื่องลดา ทบศรี การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 27-29 พฤษภาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาตำรับโลชันเพื่อผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดแก่นมะหาดในรูปแบบ เอโทโซม กันตา นิ่มทัศนศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 ก.ค. 2559
การศึกษาความหลากหลายของเส้นทางธรรมชาติของพืชสมุนไพร ในอุทยานธรรมชาติวิทยาศาสตร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กันตา นิ่มทัศนศิริ สำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เชิงสาธารณะ 12 ต.ค. 2559
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก เชิงสาธารณะ 27 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เชิงพาณิชย์ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิงสาธารณะ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 29 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2561
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ กันตา นิ่มทัศนศิริ เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ ณัฐวดี สว่างงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 31 ส.ค. 2561