ชื่อบทความ
การพัฒนาตำรับโลชั่นเพื่อผิวขาวของสาร ออกซีเรสเวอราทอลที่สกัดจากแก่นมะหาด ในรูปแบบเอโทโซม
ชื่อนักวิจัย
กันตา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนาตำรับโลชั่นเพื่อผิวขาวของสารออกซีเรสเวอราทอลที่สกัดจากแก่นมะหาดในรูปแบบเอโทโซม.pdf