ชื่อบทความ
การพัฒนาลิโพโซมที่บรรจุออกซิเรสเวอราทรอล : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของคลอเรสเตอรอลกับทวีน 80 ในการเป็นสารช่วยสร้างความเสถียรของถุงทรงกลม
ชื่อนักวิจัย
กันตา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
27 มี.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: