ชื่อบทความ
การตรวจวิเคราะห์สารระเหยจากเหง้าไพลสดโดยเทคนิคเฮดสเปรสแก๊สโครมาโตรกราฟี
ชื่อนักวิจัย
กันตา เฟื่องลดา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
27-29 พฤษภาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการตรวจวิเคราะห์สารระเหยจากเหง้าไพลสดโดยเทคนิคเฮดสเปรสแก๊สโครมาโตรกราฟี.pdf