avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายอภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ
  • Name: Mr.Apiluck Thammawimutti
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: บริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-655-7875 / apiluckt.mns@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้หลักการบริหารโดยวัตถุประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนโดยใช้หลักการบริหารโดยวัตถุประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การดำรงอัตลักษณ์ไทยทรงดำ: ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านหัวเขาจีน อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ วารสารวิชาการ Verdian E-Journal Silapakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปี่ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 วารสารระดับชาติ
บทบาทของการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่ออิทธิพลระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 September 2017 วารสารระดับชาติ
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2563 อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการจอมบึงวิจัยครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนโดยใช้หลักการบริหาร โดยวัตถุประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี เชิงนโยบาย 23 พ.ค. 2559