ชื่อบทความ
การดำรงอัตลักษณ์ไทยทรงดำ: ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านหัวเขาจีน
ชื่อนักวิจัย
อภิลักษณ์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิชาการ Verdian E-Journal Silapakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปี่ที่ 10 ฉบับที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มกราคม – เมษายน 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: