ชื่อบทความ
บทบาทของการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่ออิทธิพลระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
อภิลักษณ์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
September 2017
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadบทบาทของการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่ออิทธิพลระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.pdf