avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายสำราญ สุขแสวง
  • Name: Mr. Samran Suksawang
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: มวยไทยศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 084-9480560 / atcha.as@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยไทยต่อส่วนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดำเนิน สำราญ สุขแสวง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การใช้มวยไทยแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สำราญ สุขแสวง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การจัดทำองค์ความรู้และปรับปรุงหลักสูตร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561 สำราญ สุขแสวง 100,000.00 แหล่งทุนอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยแม่ไม้มวยไทยเพื่อสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ สำราญ สุขแสวง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้มวยไทยแอโรบิคเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ผลของโปรแกรมการฝึกซ้อมมวยไทยสำหรับนักมวยไทยอาชีพ สำราญ สุขแสวง ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยของสนามมวยราชดำเนินและเวทีมวยช่อง 7 สี สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักมวยไทยอาชีพ สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ศาสตร์และศิลปะมวยไทย สำราญ สุขแสวง ตำรา 22 กรกฎาคม 2563 ไม่ระบุ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การใช้มวยไทยแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 15 พ.ค. 2558
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยไทย ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดำเนิน สำราญ สุขแสวง ค่ายมวย Master Today Gym เชิงสาธารณะ 22 ก.พ. 2560
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปมวยไทยเชิงมวยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ สำราญ สุขแสวง อสม. เชิงสาธารณะ 21 พ.ย. 2562