avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายสำราญ สุขแสวง
  • Name: Mr. Samran Suksawang
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: มวยไทยศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 084-9480560 / atcha.as@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยไทยต่อส่วนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดำเนิน สำราญ สุขแสวง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การใช้มวยไทยแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลตำบลจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สำราญ สุขแสวง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การจัดทำองค์ความรู้และปรับปรุงหลักสูตร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561 สำราญ สุขแสวง 100,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยแม่ไม้มวยไทยเพื่อสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ สำราญ สุขแสวง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
การจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ สำราญ สุขแสวง 200,000.00 กกท. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยแม่ไม้มวยไทยเพื่อสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ สำราญ สุขแสวง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้มวยไทยแอโรบิคเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ผลของโปรแกรมการฝึกซ้อมมวยไทยสำหรับนักมวยไทยอาชีพ สำราญ สุขแสวง ชาญชัย ยมดิษฐ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยของสนามมวยราชดำเนินและเวทีมวยช่อง 7 สี สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักมวยไทยอาชีพ สำราญ สุขแสวง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ศาสตร์และศิลปะมวยไทย สำราญ สุขแสวง ตำรา 22 กรกฎาคม 2563 ไม่ระบุ
การพัฒนารูปแบบการฝึกมวยไทยเพื่อการป้องกันและการจับกุม สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม สำราญ สุขแสวง วารสารบัณฑิตวิจัย (ISSN 2229-2756) ปีที่ 11 ฉ. 2 ก.ค.-ธ.ค. 63 TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยเชิงมวยที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉ. 2 (ก.ค. – ธ.ค. 63) TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การใช้มวยไทยแอโรบิกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนในเขตชุมชนเทศบาลจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 15 พ.ค. 2558
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยไทย ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดำเนิน สำราญ สุขแสวง ค่ายมวย Master Today Gym เชิงสาธารณะ 22 ก.พ. 2560
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปมวยไทยเชิงมวยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ สำราญ สุขแสวง อสม. เชิงสาธารณะ 21 พ.ย. 2562
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปมวยไทยเชิงมวยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ สำราญ สุขแสวง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เชิงสาธารณะ 21 พ.ย. 744
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยเชิงมวยที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาผึ้ง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำราญ สุขแสวง สาธารณสุขอำเภอบ้านค เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564
การปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สำราญ สุขแสวง บารมี ชูชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564
การจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพระดับ เอ บี และซี (A License B License C License ) ชาญชัย ยมดิษฐ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สำราญ สุขแสวง บารมี ชูชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564