avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาววิธัญญา แซ่ล้อ
  • Name: MissWitunya Saelo
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 085-3396618 / Minmin1402@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรักชายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การจัดการความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรักชายของนักศึกษามหาวิทยาลัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ สาธารณสุขอำเภอจอมบึง เชิงสาธารณะ 4 มิ.ย. 2560
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรักชายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิธัญญา แซ่ล้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก เชิงสาธารณะ 15 พ.ค. 2561