ชื่อบทความ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรักชายของนักศึกษามหาวิทยาลัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วิธัญญา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศชายรักชายของนักศึกษามหาวิทยาลัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.pdf