• ชื่อ-สกุล: อ.บารมี ชูชัย
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
รูปแบบการสร้างแรงจูงใจของเยาวชนไทยจังหวัดราชบุรีสู่การเป็นนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น บารมี ชูชัย 30,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านกีฬาสำหรับ WellHotel บารมี ชูชัย 360,000.00 บพท. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ บารมี ชูชัย 200,000.00 กกท. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ของผู้สูงอายุ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บารมี ชูชัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้ศิลปะมวยไทยแบบบูรณาการวิถีไทย ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม บารมี ชูชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ต.ค. 2562
การปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สำราญ สุขแสวง บารมี ชูชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564
การจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพระดับ เอ บี และซี (A License B License C License ) ชาญชัย ยมดิษฐ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สำราญ สุขแสวง บารมี ชูชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564