avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสุธิดา ปรีชานนท์
  • Name: Mrs.Sutida Preechanonth
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีการศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 099-0100203 / amppere@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

เทคโนโลยีกาศึกษาและคอมพิวเตอร์
การศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์ของเยาวชน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล จอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุธิดา ปรีชานนท์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ที่เน้นโครงงานเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุธิดา ปรีชานนท์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561 ทรงเกียรติ อิงคามระธร สุธิดา ปรีชานนท์ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 21 ม.ค. 2563
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ สุธิดา ปรีชานนท์ 277,000.00 สกสว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2561 สุธิดา ปรีชานนท์ 25,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุธิดา ปรีชานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อในโลกออนไลน์ของเยาวชน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุธิดา ปรีชานนท์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เชิงสาธารณะ 1 ก.พ. 2560
การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี : แบบมีส่วนร่วมของครูในท้องถิ่น วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ สุจิตตรา จันทร์ลอย สุธิดา ปรีชานนท์ อ.สถาพร จะนุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2560
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงสร้างเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สุธิดา ปรีชานนท์ โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ เชิงนโยบาย 12 ก.ย. 2564