avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายอนุชา สมานมิตร
  • Name: Mr. Anucha Samanmit
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตสาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สาขา/สถาบัน: คณิตศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 093-426-2215 / todsakanben@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางการจัดการการศึกษาแบบ Active Learning สำหรับการศึกษาภาคบังคับโดยการมีส่วนร่วมของครูในจังหวัดราชบุรี อนุชา สมานมิตร 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางการจัดการการศึกษาแบบ Active Learning โดยการมีส่วนร่วมของครูในจังหวัดราชบุรี อนุชา สมานมิตร การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 2-3 กรกฎาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟที่เกิดจากความสัมพันธ์สมภาค x6 = y(mod n) อนุชา สมานมิตร ชญานนท์ เกตุมณี กนกพร แก้วใสย์ พรณัฏฐา ตันศรีวงศ์ ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการจัดกิจกรรมเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จังหวัดราชบุรี อนุชา สมานมิตร ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนแบบปกติและการสอนโดยการใช้ตารางการคูณตาม แนวคิดของเนเปียร์ ในการพัฒนาความรู้เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี อนุชา สมานมิตร ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี