ชื่อบทความ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการจัดกิจกรรมเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อนุชา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download13. Active Learning ร.ร.โป่งกระทิงบน (อ.อนุชา).pdf