ชื่อบทความ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนแบบปกติและการสอนโดยการใช้ตารางการคูณตาม แนวคิดของเนเปียร์ ในการพัฒนาความรู้เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อนุชา
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download14. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิการสอนของเนเปียร์ (อ.อนุชา).pdf