avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง
  • Name: Dr.Quanpaphatsorn Janthong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: การบริหารการพัฒนา (การบริการธุรกิจ (การตลาด)) / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-8589491 / -

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาแนวทางการเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-พม่าบริเวณจังหวัด กาญจนบุรีภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ขวัญปภัสสร จานทอง 946,460.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี