avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวรุ่งนภา สิงห์สถิตย์
  • Name: Miss. Rungnapa Singsatit
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 095-7397890 / rung_noona@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการสร้างเสริมสุขภาพ ในตำบลสวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เสรี เพิ่มชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ สัจจา ไกรศรรัตน์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม 6,000,000.00 บพข. ปิดโครงการ 1 ม.ค. 2563
การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านกีฬาสำหรับ WellHotel รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ 240,000.00 บพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ 600,000.00 บพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถ ตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายด้วย การรำเซิ้งในกลุ่มวัยทอง ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2558 ต.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดด้วยการออกกำลังกายโดยการรำเซิ้งในกลุ่มวัยทอง รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การประยุกต์ใช้หมอลำกลอนเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 "มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0" ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 6-7 ก.ค.2560 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ของความรู้และทัศนคติต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอสวยผึ้ง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดด้วยการออกกำลังกายโดยการรำเซิ้งในกลุ่มวัยทอง รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ โรงเรียนวันทามารีอา เชิงสาธารณะ 16 พ.ค. 2558
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ทาม การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 18 พ.ค. 2560
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนผึ้ง การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 15 ต.ค. 2562
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนผึ้ง เชิงสาธารณะ 15 ต.ค. 2562
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้ศิลปะมวยไทยแบบบูรณาการวิถีไทย ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม บารมี ชูชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ต.ค. 2562