ชื่อบทความ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รุ่งนภา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 "มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0" ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
6-7 ก.ค.2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: