ชื่อบทความ
ความสัมพันธ์ของความรู้และทัศนคติต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอสวยผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รุ่งนภา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadความสัมพันธ์ของความรู้และทัศนคติต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพฯ.pdf