ชื่อบทความ
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถ ตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการออกกำลังกายด้วย การรำเซิ้งในกลุ่มวัยทอง ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่อนักวิจัย
รุ่งนภา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2558
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ต.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: