avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์
  • Name: Dr.Smit Insiripong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: ฟิสิกส์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-4100267 / Smit_insiripong@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

ฟิสิกส์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาแก้วที่มีพื้นของ Gd2O3 เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นวัสดุซิลทิลเลเตอร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีเอ็กซ์ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 1,053,800.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาแก้วกำบังนิวตรอน สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 980,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาแก้วระบบออกซีฟลูออไรด์ที่เติมไอออนของ Eu3+, Dy3+ เเละ Sm3+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปล่งเเสงของแก้วในช่วงตามองเห็นสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเปล่งเเสงของแข็ง สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 1,194,200.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 848,100.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 848,100.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 8 ธ.ค. 2560
การพัฒนาตัวกลางเลเซอร์ในช่วงอินฟราเรดจากแก้วบอเรตโดยใช้เทคโนโลยีในประเทศ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 689,100.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การพัฒนาวัสดุเปล่งแสงจากแก้วแกโดลิเนียมอิตเตรียมอะลูมิเนียมแกลเลียมบอเรต เพื่อเป็นวัสดุตรวจวัดรังสีเอ็กซ์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ 891,000.00 สกสว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก แบบใช้การดึงความชื้นออกด้วย เทอร์โมอิเล็กตริก สมิต อินทร์ศิริพงษ์ การประชุมวิชาการเครือข่าย พลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 8 มิ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 สมิต อินทร์ศิริพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
Development of Barium Borosilicate Glasses for Radiation Shielding Materials Using Rice Husk Ask as a Silica Source สมิต อินทร์ศิริพงษ์ วารสาร Progress in Nuclear Energy 83 (2015) ส.ค. 2558 วารสารระดับนานาชาติ
สมบัติทั่วไปของแก้วออกซีฟฟลูออไรด์ที่เจือด้วย Dy3+ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
Monte Carlo Design and Experiments on the Neutron Shielding Performances of B2O3-ZnO-Bi2O3 Glass System สมิต อินทร์ศิริพงษ์ Glass Physics and Chemistry, 2017, Vol. 43, No.6, pp.537-540 วารสารระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาแก้วระบบออกซีฟลูออไรด์ที่เติมไอออนของ Eu3+, Dy3+ และ Sm3+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปล่งแสงของแก้วในช่วงตามองเห็นสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเปล่งแสงของแข็ง สมิต อินทร์ศิริพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 8 ก.ค. 2559
การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9:Dy3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ จักรพงษ์ แก้วขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 15 ส.ค. 2560
การพัฒนาตัวกลางเลเซอร์ในช่วงอินฟาเรดจากแก้วบอเรตโดยใช้เทคโนโลยีในประเทศ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ บริษัท เซิร์นเทค จำกัด เชิงนโยบาย 21 ก.ย. 2561
การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ บริษัทนิวเคลียร์ ซิสเต็มจำกัด เชิงพาณิชย์ 16 ต.ค. 2562
การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์ สมิต อินทร์ศิริพงษ์ บริษัทนิวเคลียร์ซิสเต็มจำกัด เชิงพาณิชย์ 16 ต.ค. 2562