ชื่อบทความ
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก แบบใช้การดึงความชื้นออกด้วย เทอร์โมอิเล็กตริก
ชื่อนักวิจัย
สมิต
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการเครือข่าย พลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
8 มิ.ย. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: