ชื่อบทความ
Development of Barium Borosilicate Glasses for Radiation Shielding Materials Using Rice Husk Ask as a Silica Source
ชื่อนักวิจัย
สมิต
ชื่อเวที / วารสาร
วารสาร Progress in Nuclear Energy 83 (2015)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ส.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: