ชื่อบทความ
สมบัติทั่วไปของแก้วออกซีฟฟลูออไรด์ที่เจือด้วย Dy3+
ชื่อนักวิจัย
สมิต
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสมบัติทั่วไปของแก้วออกซีฟฟลูออไรด์ที่เจือด้วย Dy3+.pdf