avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวเฟื่องลดา ทบศรี
  • Name: MissFaenglada Thobsri
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ)
  • สาขา/สถาบัน: แพทย์แผนไทยประยุกต์ / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-0612479 / Maewyuk@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การเตรียมเอโทโซมของสารสกัดเปลือกผลมังคุดเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เฟื่องลดา ทบศรี 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนาสารสกัดพริกจินดาในรูปแบบขี้ผึ้งแก้ปวดโดยใช้เทคนิคดีเฟส เฟื่องลดา ทบศรี 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาตำรับลิโพโซมที่กักเก็บสารสกัดเปลือกผลมังคุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำส่งผ่านผิวหนัง เฟื่องลดา ทบศรี การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาตำรับเอโทโซมที่เก็บกักสารสกัดเปลือกผลมังคุด เฟื่องลดา ทบศรี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การตรวจวิเคราะห์สารระเหยจากเหง้าไพลสดโดยเทคนิคเฮดสเปรสแก๊สโครมาโตรกราฟี กันตา นิ่มทัศนศิริ เฟื่องลดา ทบศรี การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 27-29 พฤษภาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันเหง้าไพลสกัดเย็นกับสารสกัดไพลที่หมักกับ แอลกอฮอล เฟื่องลดา ทบศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การเตรียมเอโทโซมของสารสกัดเปลือกผลมังคุดเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เฟื่องลดา ทบศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เชิงสาธารณะ 25 ต.ค. 2559
การพัฒนาสารสกัดพริกจินดาในรูปแบบขี้ผึ้งแก้ปวดโดยใช้เทคนิคดีเฟส เฟื่องลดา ทบศรี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เชิงสาธารณะ 3 มิ.ย. 2562