ชื่อบทความ
การศึกษาตำรับเอโทโซมที่เก็บกักสารสกัดเปลือกผลมังคุด
ชื่อนักวิจัย
เฟื่องลดา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาตำรับเอโทโซมที่เก็บกักสารสกัดเปลือกผลมังคุด.pdf