avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์
  • Name: Dr.Rung-arun Sutthiphong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: มวยไทยศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-9119753 / pia032347116@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สาธารณสุขชุมชน
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
รูปแบบการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การจัดทำองค์ความรู้และปรับปรุงหลักสูตร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 700,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 1,500,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
การจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 400,000.00 กกท. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 300,000.00 สกสว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
พฤติกรรมการบริโภคผักและอาหาร ว่างของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาองค์ประกอบของการจัด ทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโดยใช้การเต้นแอโรบิคมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนายอดนักมวยไทยสู่การเป็นครูมวยไทยมืออาชีพ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยระดับสูงสำหรับยอดนักมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 22 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5" 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบความต้องการปัจจัยทางการตลาดโดยใช้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภูมิภาคตะวันตก รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความเครียดของประชาชนในชุมชนบ้านนครบาล ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ภรัณยา ใจยงค์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการฝึกนวอาวุธมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 วารสารระดับชาติ
ความสัมพันธ์ระหว่างการติดสมาร์ทโฟนกับผลกระทบต่อสุขภาพด้านลบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัย มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัย ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยระดับสูงสำหรับยอดนักมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ โรงเรียนวันทามารีอา เชิงสาธารณะ 16 พ.ค. 2558
ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เชิงนโยบาย 14 ก.พ. 2560
การป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านขนุน ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก เชิงสาธารณะ 25 มี.ค. 2564
การประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านขนุน ตำบลบ้านเลือก อำเภอบ้านเลือก จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564
การปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยอาชีพ ชาญชัย ยมดิษฐ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สำราญ สุขแสวง บารมี ชูชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564
การจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพระดับ เอ บี และซี (A License B License C License ) ชาญชัย ยมดิษฐ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ สำราญ สุขแสวง บารมี ชูชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564