avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์
  • Name: Dr.Rung-arun Sutthiphong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: มวยไทยศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-9119753 / pia032347116@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สาธารณสุขชุมชน
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
รูปแบบการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การจัดทำองค์ความรู้และปรับปรุงหลักสูตร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 700,000.00 แหล่งทุนอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 1,500,000.00 แหล่งทุนอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
พฤติกรรมการบริโภคผักและอาหาร ว่างของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาองค์ประกอบของการจัด ทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโดยใช้การเต้นแอโรบิคมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 14 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนายอดนักมวยไทยสู่การเป็นครูมวยไทยมืออาชีพ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยระดับสูงสำหรับยอดนักมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 22 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5" 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบความต้องการปัจจัยทางการตลาดโดยใช้มวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภูมิภาคตะวันตก รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความเครียดของประชาชนในชุมชนบ้านนครบาล ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ภรัณยา ใจยงค์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนารูปแบบการฝึกนวอาวุธมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ประไพร จันทะบัณฑิต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
รูปแบบการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยระดับสูงสำหรับยอดนักมวยไทย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ โรงเรียนวันทามารีอา เชิงสาธารณะ 16 พ.ค. 2558
ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เชิงนโยบาย 14 ก.พ. 2560