ชื่อบทความ
การศึกษาองค์ประกอบของการจัด ทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รุ่งอรุณ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadรุ่งอรุณ สุทธิพงษ์.pdf