ชื่อบทความ
รูปแบบการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รุ่งอรุณ
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadรุ่งอรุณ มวยไทย.pdf