ชื่อบทความ
การพัฒนาหลักสูตรพิเศษครูมวยไทยระดับสูงสำหรับยอดนักมวยไทย
ชื่อนักวิจัย
รุ่งอรุณ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
22 ส.ค. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: