avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายแชล่ม บุญล่ม
  • Name: Mr. Chalaem Boonlum
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: พลศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-5238503 / Chalaem03@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

พลศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติที่มีต่อการใช้จักรยานโดยผ่านโครงการค่ายจักรยานเยาวชนในจังหวัดราชบุรี แชล่ม บุญล่ม 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชาติพันธุ์ไทยทรงดำและชาติพันธุ์ไทยมอญ จังหวัดราชบุรี แชล่ม บุญล่ม การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี