avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ
  • Name: Dr. Niltongkam
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: คณบดี / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: รัฐประศาสนศาสตร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 095-1651963 / ajanjee@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สังคมวิทยา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น จีรพรรณ นิลทองคำ 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน จีรพรรณ นิลทองคำ 330,200.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
นวัตกรรมการจัดการขยะในวัดถ้ำสิงโตทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จีรพรรณ นิลทองคำ 37,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน จีรพรรณ นิลทองคำ ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 มิ.ย. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
บทความชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเยาวชนสร้างสรรค์ จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
เยาวชนสร้างสรรค์ จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมของสามเณรวัดถ้ำสิงโตทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จีรพรรณ นิลทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี จีรพรรณ นิลทองคำ วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ปีที่ 11 ฉบับบพิเศษ 2559 วารสารระดับชาติ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายช่างรังวัดตามความคิดเห็นของผู้ขอรังวัดที่ดินในพื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี สมคิด ดวงจักร์ จีรพรรณ นิลทองคำ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมบทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้ารการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน ศึกษากรณีจังหวัดราชบุรี จีรพรรณ นิลทองคำ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ระดับความสามารถด้านการพูดในที่ชุมชนของผู้นำและผู้บริหารท้องถิ่น จีรพรรณ นิลทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะโก เชิงสาธารณะ 12 ม.ค. 2559
บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชน ในปัจจุบัน จีรพรรณ นิลทองคำ วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เชิงนโยบาย 11 ม.ค. 2560
ตัวแบบการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนสำหรับผู้นำชุมชนท้องถิ่น จีรพรรณ นิลทองคำ องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะโก ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 4 ธ.ค. 2562